محصولات

گردو دماوند
تابلو فرش وفرش

هر عدد 10,000,000ریال

زعفران

هر جعبه 460,000ریال

انجیر

هر کیلو 750,000ریال

انجیر

هر کیلو 750,000ریال

زعفران

هر عدد 500,000ریال

زعفران

هر قوطی 500,000ریال

رب امار

هر کیلو 650,000ریال

تست

هر کیلو 35,000ریال