محصولات

سیب اردکان

هر کیلو 820ریال

عسل درجه یک
جای نون

هر کیلو 250,000ریال

دیس  کامروایی برای جای نان ویامیوه

هر کیلو 120,000ریال

آلو خورشتی همدان

هر کیلو 370,000ریال

رشته آش رودیسا 5 کیلویی

هر عدد 500,000ریال

رشته آشی رودیسا جعبه 450 گرم

هر عدد 65,000ریال

ست نظم دهنده میزآرایش
ست نظم دهنده میزآرایش

هر عدد 900,000ریال