آگهی ها

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 380000 تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 380000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 390000 تومان

بادام هندی درشت

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3850000 تومان

بادام هندی ریز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3775000 تومان

بادام هندی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2980000 تومان

مغز فندق خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3550000 تومان

مغز فندق شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3550000 تومان

بادام منقا شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1620000 تومان