آگهی ها

پسته کله قوچی دستچین شده عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1630000 تومان

پسته اکبری عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1890000 تومان

پسته احمد آقایی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1800000 تومان

پسته فندقی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1250000 تومان

گردو خارجی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1000000 تومان

گردو ایرانی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 700000 تومان

پسته تازه با پوست

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 890000 تومان

مغز بادام زمینی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 720000 تومان

مغز بادام زمینی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 680000 تومان