آگهی ها

انجیر خشک و امسالی استهبان

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 890000 تومان

فندق عمده با پوست

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 500000 تومان

فندق با پوست شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1320000 تومان

فندق با پوست خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1420000 تومان

پسته کله قوچی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2530000 تومان

پسته کله قوچی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1880000 تومان

پسته احمد آقایی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2130000 تومان

پسته احمد آقایی ممتاز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2170000 تومان

پسته احمد آقایی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2170000 تومان