آگهی ها

آگهی مرغ زنده

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 136500 تومان

آگهی مرغ زنده

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 130500 تومان

آگهی مرغ زنده

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 1360000 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 38500 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 38500 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 38500 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 38200 تومان

آگهی  جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 39000 تومان

آگهی قزل آلای رنگین کمانی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 440000 تومان