آگهی ها

بادام منقا خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1730000 تومان

پسته فندقی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1640000 تومان

پسته فندقی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

پسته اکبری خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

پسته اکبری ممتاز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

پسته اکبری شور دستچین

لطفا تماس بگیرید


توافقی

خلال بادام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2550000 تومان

بادام سنگی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 550000 تومان

مغز بادام درختی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2370000 تومان