آگهی ها

آگهی بادام هندی ریز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3775000 تومان

آگهی بادام هندی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2980000 تومان

آگهی مغز فندق خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3550000 تومان

آگهی مغز فندق شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3550000 تومان

آگهی بادام منقا شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1620000 تومان

آگهی بادام منقا خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1730000 تومان

آگهی پسته فندقی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1640000 تومان

آگهی پسته فندقی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

آگهی پسته اکبری خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان