آگهی ها

آگهی 	تخم مرغ تاریخدار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 160000 تومان

آگهی 	تخم مرغ 30 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 350000 تومان

آگهی تخم مرغ 20 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 250000 تومان

آگهی تخم مرغ 15 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 170000 تومان

آگهی بادام زمینی با پوست شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 420000 تومان

آگهی بادام زمینی با پوست خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 380000 تومان

آگهی آجیل ممتاز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1700000 تومان

آگهی آجیل مخلوط معمولی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1240000 تومان

آگهی آجیل سفارشی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1690000 تومان