سهم گروه محصولات نسبت به كل محصولات زراعي كشور

    ;
  • نوشته شده توسط : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۱۶ /اردیبهشت /۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰
سهم گروه محصولات نسبت به كل محصولات زراعي كشور

سهم گروه محصولات (غلات، حبوبات، محصولات صنعتي، سبزيجات، محصولات جاليزي، نباتات علوفه اي و ساير محصولات ) نسبت به كل محصولات زراعي كشور:

سطح با بررسي روند نسبت سطح برداشت گروه محصولات مختلف به سطح برداشت كل محصولات زراعي كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظه ميشود كه

متوسط و دامنه تغييرات سهم سطح برداشت گروه محصولات از كل محصولات زراعي جدول 6- 1)) واحد: هزار - هكتار درصد)) متوسط حداكثر حداقل گروه محصول كل سطح سهم سال سهم سال سهم برداشت 66,99 78 81,34 60 73,6 8634 غلات 1,89 57 10,82 75 6,6 776 حبوبات 2,96 59 6,67 78 5,05 587 صنعتي محصولات 0,96 57 5,31 87 3,15 393 سبزيجات 1,88 73 4,23 65 2,75 325 جاليزي محصولات 3,76 57 9,48 87 6,74 808 علوفهاي نباتات 0,19 63 20,31 57 2,85 274 محصولات سدر بررسي 36 ساله غلات كمترين ميزان توليد مربوط به سال 59 21,5 كه حدود ميليون تن ميباشد . بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد كل غلات نسبت به سال قبل مربو ط به سالهـاي 60 و 88 بـه ترتيب با 01,65 و 26,47 درصد ميباشد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 87 با 29,49 -درصد ميباشد. بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد غلات آبي مربوط به سال هاي61 و 81 به ترتيب بـا 34,34 و 62,28 درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 87- 04,39 با درصد ميباشد. بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد غلات ديـم مربـوط بـه سـال هـاي 88 و 69 بـه ترتيـب بـا 62,210 و 15,69 درصد ميباشد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 87 با 72,76 -درصد ميباشد.

عملكرد در هكتار

با بررسي عملكرد غلات كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظه ميشود كه بيـشترين عملكـرد غـلات آبي به ترتيب مربوط به سالهاي 86 با 4067 كيلـوگرم در هكتـار، 83 بـا 4007 كيلـوگرم در هكتـار و 84 بـا 3994 كيلوگرم در هكتار ميباشد و كمترين عملكرد غلات آبي مربوط به سـال 60 بـا 179 كيلـوگرم در هكتـار ميباشد . بيشترين عملكرد غلات ديم مربوط به سالهاي 86 1191 با كيلوگرم در هكتار و سـالهـاي 83 و 82 بـا 1151 كيلوگرم در هكتار ميباشد و كمترين عملكرد غلات ديم در سال 87 با 436 كيلوگرم در هكتار ميباشد

سطح

با بررسي سطح برداشت حبوبات كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظه ميشود كـه متوسـط سـطح برداشت كل حبوبات طي دوره 36 ساله 48,776 هزار هكتـار، آبـي 36,164 هـزار هكتـار و ديـم 76,645 هـزار هكتار ميباشد. سطح برداشت حبوبات از 179هزار هكتار در سال 57 با متوسط نرخ رشد سـالانه 38,4 درصـد بـه 770 هزار هكتار در سال 92 رسيده كه متوسط نرخ رشد سالانه سطح برداشت حبوبات آبي 81,0درصـد و ديـم 55,2 درصد ميباشد

بيشترين تغييرات افزايشي سالانه سطح برداشت حبوبات آبي مربوط به سالهاي 69 و 75 به ترتيب با 46,70 و 55,27 درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 72 با 79,28 -درصد ميباشد. بيشترين تغييرات افزايشي سالانه سطح برداشت حبوبات ديم مربوط به سال هاي 70 و 62 به ترتيب بـا 92,55 و 03,26 درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 89 با 93,27 -درصد ميباشد

ميزان توليد

با بررسي ميزان توليد حبوبات كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظـه مـيشـود كـه متوسـط ميـزان توليد كل حبوبات طي دوره 36 ساله 73,480 هزارتن، غلات آبي 226 هزارتن و غـلات ديـم 18,270 هـزارتن ميباشد. ميزان توليد حبوبات از 203 هزارتن در سال 57 با متوسط نرخ رشد سالانه 72,2 درصد بـه 505 هـزارتن در سال 92 رسيده و متوسط نرخ رشد سالانه ميزان توليد حبوبات آبي 26,3 و ديم 36,3 درصد ميباشد .

با بررسي سطح برداشت محصولات صنعتي كشور طي سـالهـاي 57 لغايـت 92 ملاحظـه مـيشـود كـه متوسط سطح برداشت كل محصولات صنعتي طي دوره 36 ساله 08,587 هزارهكتار، آبي 02,495 هزارهكتار و ديم 58,111 هزارهكتار ميباشد. سطح برداشت محصولات صنعتي از 525 هزارهكتار در سال 57 با متوسط نرخ رشد سالانه 21,0 درصد به 565 هزارهكتار در سال 92 رسيده و متوسط نرخ رشد سالانه سطح برداشت محـصولات صـنعتي آبـي 58,0 درصد و ديم 35,0 -درصد ميباشد

ثبت دیدگاه