بررسي روند 36 ساله كل محصولات زراعي كشور

    ;
  • نوشته شده توسط : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۱۵ /اردیبهشت /۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰
بررسي روند 36 ساله كل محصولات زراعي كشور

سطح برداشت محصولات کشاورزی:

 بررسي سطح برداشت كل محصولات زراعي كشور طي سال هاي 57 لغايـت 92 ملاحظـه مـيشـود كـه متوسط سطح برداشت كل محصولات زراعي طي دوره 36 ساله 72,11 ميليون هكتار، آبي 79,5 ميليون هكتـار و ديم 14,6 ميليون هكتار ميباشد. سطح برداشت كل محصولات زراعي از 47,9 ميليون هكتـار در سـال 57 بـا متوسـط نـرخ رشـد سـالانه 72,0درصد به 16,12 ميليون هكتار در سال 92رسيده و متوسط نرخ رشـد سـالانه سـطح برداشـت محـصولات زراعي آبي 24,1درصد و ديم -49,0 درصد ميباشد . سالهاي داراي بيشترين سطح برداشت محصولات زراعي جدول 1-1)) واحد: ميليون هكتار- درصد)) سه استان برتر سال كل سطح برداشت استان سطح برداشت نسبت از كل 8,87 1,19 فارس 8,57 1,15 خوزستان 1386 13,42 ( 2,50 درصد آبيو 8,49 ( درصد ديم 7,9 1,06 خراسانرضوي 8,28 1,08 فارس 7,89 1,03 خراسانرضوي 1384 13,05 ( 4,50 درصد آبيو 6,49 ( درصد ديم 7,86 1,026 خوزستان 8,18 1,06 خوزستان 7,7 ( هكتار هزار (998 فارس 1385 12,96 ( 8,51 درصد آبيو 2,48 ( درصد ديم كرمانشاه 888) هزار هكتار ) 85,6 در بررسي 36 ساله كل محصولات زراعي كمترين سطح برداشت مربوط بـه سـال 59 بـا حـدود 34,9 ميليون هكتار ميباشد . بيشترين تغييرات افزايشي سالانه سطح برداشت كل محصولات زراعي نسبت به سال قبل مربوط بـه سـال هـاي 60 و 88 به ترتيب با 19 و 13,18 درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 87 با 11,22-درصد ميباشد. 5 بيشترين تغييرات افزايشي سالانه سطح برداشت محصولات زراعي آبي مربوط به سال هاي 68 و 61 به ترتيب با 58,10 و 25,10 درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 67 با 24,12-درصد ميباشد . بيشترين تغييرات افزايشي سالانه سطح برداشت محصولات زراعي ديم مربوط به سالهاي 88 و80 به ترتيـب با 82,39 و 28,16درصد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال 87 با 78,33-درصد ميباشد.

ميزان توليد

با بررسي ميزان توليد محصولات زراعي كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظه ميشـود كـه متوسـط ميزان توليد كل محصولات زراعي طي دوره 36 81,45 ساله ميليون تن، آبي 73,42 ميليـون تـن و ديـم 01,6 ميليون تن ميباشد. ميزان توليد محصولات زراعي از 31,13 ميليون تن در سال 57 با متوسط نرخ رشد سـالانه 77,4 درصـد به 07,68 ميليون تن در سال 92 رسيده و متوسط نرخ رشد سالانه ميزان توليد محـصولات زراعـي آبـي 94,3 درصد و ديم 96,0درصد ميباشد. در بررسي 36 ساله، كمترين ميزان توليد محصولات زراعي مربوط به سال 57 بـا حـدود 31,13 ميليـون تن ميباشد . بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد كل محصولات زراعي نسبت به سال قبـل مربـوط بـه سالهاي 60 و 71 به ترتيب با 61,57 12,44 و درصد ميباشد. بيشترين تغييرات كاهشي مربوط به سال87 بـا 64,27 -درصد ميباشد. بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد محصولات زراعي آبـي مربـوط بـه سـالهـاي 71 و 61 بـه ترتيب با 07,49 و 69,36 درصد ميباشد و بيشترين تغييرات كاهشي مربـوط بـه سـال 67- 75,27 بـا درصـد ميباشد. 8 بيشترين تغييرات افزايشي سالانه ميزان توليد محصولات زراعي ديـم مربـوط بـه سـال هـاي 88 و 69 بـه ترتيب با 79,140 و 61,74 درصد ميباشد و بيشترين تغييرات كاهشي مربوط بـه سـال 87 بـا 33,64 -درصـد ميباشد.

عملكرد در هكتار

با بررسي عملكرد كل محصولات زراعي كشور طي سالهاي 57 لغايت 92 ملاحظه ميشود كـه بيـشترين عملكرد محصولات زراعي آبي به ترتيب مربـوط بـه سـال هـاي 89 بـا 9910 كيلـوگرم در هكتـار، 92 9827 بـا كيلوگرم در هكتار و 86 با 9684 كيلوگرم در هكتار ميباشد و كمترين عملكرد محصولات زراعي آبي مربوط بـه سال 60 4221 با كيلوگرم در هكتار ميباشد . بيشترين عملكرد محصولات زراعي ديم مربوط به سالهاي 89 1322 با كيلوگرم در هكتار، 77 1253 بـا كيلوگرم در هكتار و 86 1251 با حدود كيلوگرم در هكتار ميباشد و كمترين عملكرد محصولات زراعي ديـم در سال 68 با 518 كيلوگرم در هكتار ميباشد.

 

ثبت دیدگاه