آگهی ها

آگهی تخمه هندوانه کلاله نمکی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 280000 تومان

آگهی مغز تخمه کدو خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 950000 تومان

آگهی مغز تخمه آفتابگردان خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 320000 تومان

آگهی مغز تخمه هندوانه خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 750000 تومان

آگهی تخمه آفتابگردان ریز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 340000 تومان

آگهی تخمه آفتابگردان دور سفید شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 380000 تومان

آگهی تخمه آفتابگردان دور سفید خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 380000 تومان

آگهی تخمه آفتابگردان شمشیری

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 390000 تومان

آگهی بادام هندی درشت

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3850000 تومان