آگهی ها

آگهی پسته فندقی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1250000 تومان

آگهی گردو خارجی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1000000 تومان

آگهی گردو ایرانی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 700000 تومان

آگهی پسته تازه با پوست

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 890000 تومان

آگهی مغز بادام زمینی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 720000 تومان

آگهی مغز بادام زمینی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 680000 تومان

آگهی آجیل شیرین

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2540000 تومان

آگهی آجیل چهار مغز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2880000 تومان

آگهی تخمه جابانی گلپر

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 420000 تومان