آگهی ها

آگهی فندق با پوست خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1420000 تومان

آگهی پسته کله قوچی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2530000 تومان

آگهی پسته کله قوچی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1880000 تومان

آگهی پسته احمد آقایی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2130000 تومان

آگهی پسته احمد آقایی ممتاز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2170000 تومان

آگهی پسته احمد آقایی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2170000 تومان

آگهی پسته کله قوچی دستچین شده عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1630000 تومان

آگهی پسته اکبری عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1890000 تومان

آگهی پسته احمد آقایی عمده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1800000 تومان