آگهی ها

آگهی مغز گردو خورشتی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1700000 تومان

آگهی مغز گردوی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2550000 تومان

آگهی مغز گردوی اعلا

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2770000 تومان

آگهی گردو ایرانی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1390000 تومان

آگهی گردو با پوست خارجی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1450000 تومان

آگهی گردو پوست کاغذی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1390000 تومان

آگهی انجیر خشک و امسالی استهبان

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 890000 تومان

آگهی فندق عمده با پوست

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 500000 تومان

آگهی فندق با پوست شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1320000 تومان