آگهی ها

آگهی ماهی شانک سایز لارج

لطفا پیام دهید


هر کیلو 640000 تومان

آگهی ماهی شانک سایز مدیوم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 550000 تومان

آگهی بچه ماهی شیر منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 750000 تومان

آگهی ماهی سلطان ابراهیم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 380000 تومان

آگهی ماهی حلوا سفید منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1850000 تومان

آگهی ماهی هامور منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 490000 تومان

آگهی ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L

لطفا پیام دهید


هر کیلو 900000 تومان

آگهی ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M

لطفا پیام دهید


هر کیلو 790000 تومان

آگهی 	فیله تیلاپیا منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1110000 تومان