آگهی ها

آگهی دام کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 655000 تومان

آگهی مرغ زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 123000 تومان

آگهی کنجاله پنبه

لطفا پیام دهید


هر کیلو 61500 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید


هر عدد 37000 تومان

آگهی مرغ کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 160000 تومان

آگهی سبوس

لطفا پیام دهید


هر کیلو 5000 تومان

آگهی گوشت منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 615000 تومان

آگهی جوجه یکروزه تخم گذار

لطفا پیام دهید


هر عدد 75000 تومان

آگهی ملاس

لطفا پیام دهید


هر کیلو 2000 تومان