آگهی ها

آگهی پسته اکبری خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

آگهی پسته اکبری ممتاز

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2050000 تومان

آگهی پسته اکبری شور دستچین

لطفا تماس بگیرید


توافقی

آگهی خلال بادام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2550000 تومان

آگهی بادام سنگی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 550000 تومان

آگهی مغز بادام درختی شور

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2370000 تومان

آگهی مغز بادام درختی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2150000 تومان

آگهی بادام هندی بو داده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3050000 تومان

آگهی ماهی شوریده منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 850000 تومان