آگهی ها

آگهی ماهی سنگسر منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 580000 تومان

آگهی ماهی سرخو XL منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 590000 تومان

آگهی ماهی کفشک منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 530000 تومان

آگهی ماهی کتر دم سیاه منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 450000 تومان

آگهی ماهی کتر دم سبز منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 580000 تومان

آگهی ماهی سکن منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 550000 تومان

آگهی ماهی سارم منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 380000 تومان

آگهی ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L

لطفا پیام دهید


هر کیلو 430000 تومان

آگهی 	سالمون منجمد شکم خالی با سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 2580000 تومان