گوساله سالم

پروتئینی و لبنی

گوساله تازه از کیلوی ۴۰ تا ۶۰

قیمت به ازای هر کیلو 45000 تومان

اطلاعات تماس

  • شریف آباد
  • 09382164663رامین شاه کمالی